تماس با ما

شماره های تماس:

دفتر رئیس:               33392972-041

دفتر کارشناسان:   33392973-041   و   33392971-041

آدرس ایمیل:        dotsa@tabrizu.ac.ir

آدرس پستی:

تبریز - بلوار 29 بهمن - دانشگاه تبریز - ساختمان کتابخانه مرکزی - طبقه اول - گروه حمایت از استعدادهای درخشان

کد پستی:             5166616471

شماره فاکس:     33392972-041