گواهی الکترونیکی شرکت در کارگاه آموزشی آشنایی با جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان

 

شرکت کنندگان در کارگاه آموزشی آشنایی با جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان میتوانند ابتدا با استفاده از لیست زیر، شماره ردیف گواهی خود را تعیین نموده و سپس گواهی رسمی خود را از لینک مربوطه دریافت نمایند.

لیست گواهی های صادره (73 نفر به ترتیب الفبا)

دریافت فایل PDF گواهی:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73              

 

تعداد بازدید:۱۲۶۵