رئیس گروه

تعداد بازدید:۱۰۷۹۵

دکتر امین رضایی اکبریه - عضو هیأت علمی دانشکده فیزیک

 

/file/download/page/1644062096-cv-amin-rezaeiakbarieh.pdf