گواهی الکترونیکی شرکت در کارگاه آموزشی آشنایی با جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان

تعداد بازدید:۱۵۷۷

 

شرکت کنندگان در کارگاه آموزشی آشنایی با جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان میتوانند ابتدا با استفاده از لیست زیر، شماره ردیف گواهی خود را تعیین نموده و سپس گواهی رسمی خود را از لینک مربوطه دریافت نمایند.

لیست گواهی های صادره (73 نفر به ترتیب الفبا)

دریافت فایل PDF گواهی:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73